HuiGao(高晖) — Group


Current Members


Master Students

 • Jun Gao (2016-now)

 • Lukun Du (2017-now)

 • Yilin Li (2017-now)

 • Yuande Tan (2017-now)

 • Jincan Xin (2017-now)

 • Hongxing Zhang (2017-now)

 • Junqiang Cheng (2018-now)

 • Kai Cui (2018-now)

 • Chenglu Jia (2018-now)

 • Yuanjie Lin (2018-now)

 • Xudong Xing (2018-now)

 • Baoqi Yao (2018-now)